«ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

У світі комп’ютеризованого суспільства інформація, навички, компетентність, знання інформаційних технологій, іноземних мов стають рушійною силою соціального та економічного прогресу. Його соціальна роль та професійне призначення визначаються об’єктивними умовами розвитку освітньої системи, що диктуються європейськими нормами і стандартами згідно Болонського процесу; необхідністю високопрофесійних спеціалістів в управлінських структурах, які вміють працювати з первинною і вторинною інформацією, аналізувати та прогнозувати її використання у прийнятті управлінських рішень. Особливо важливим є інформаційне обслуговування законодавчих і виконавчих органів влади в центрі та на місцях.

Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи заповнює відчутну прогалину у сфері документознавчо-інформаційних кадрів у інфраструктурі нашої держави, що відкриває один з резервів для подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин та поліпшення рівня управління виробництвом. Оформлення документального повідомлення – це багатоплановий технологічний процес, який вимагає ґрунтовної підготовки і відповідних спеціальних знань. А оформлення різних видів інформаційних повідомлень у суспільстві з розвиненими виробничими технологіями вимагає використання відповідних інформаційних технологій. Саме завдяки спеціалістам цього фаху буде закладено основу концептуального підходу національної політики планування і розвитку інформаційного забезпечення управління.

Кафедра «Інформаційної, бібліотечної та архівної справи» Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна» здійснює підготовку фахівців за напрямом 0201 – «Культура», спеціальністю:

029 – Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

029 – Спеціаліст (Документознавець-менеджер органів державної влади та управління)

029 – Магістр (Документознавець-менеджер з адміністративної діяльності, викладач ВНЗ).

З 2013 року у Білоцерківському коледжі вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» на базі інституту здійснюється підготовка молодших спеціалістів за напрямом 029 «Діловодство», чому передувало маркетингове дослідження ринку праці та освітніх послуг у Київському регіоні.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи передбачає, що майбутній працівник цієї галузі в змозі розробити, впровадити та забезпечити функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування й роботи з документною інформацією на основі використання сучасних автоматизованих технологій (складання, опрацювання й оформлення документів, реєстрація, облік руху, контроль виконання, довідково-інформаційна робота, зберігання і т.д.). Він в змозі також брати участь в постановці завдань проектування, експлуатації і вдосконалення новітніх інформаційних технологій, що будуються на застосуванні комп’ютерної техніки, проектуванні й актуалізації баз і банків даних.

Галузі діяльності випускників ВНЗ за означеною спеціальністю – освіта, культура, наука, державне управління, народне господарство, ЗМІ.

Сфера професійної діяльності – це управління на рівні держави, галузі, установи, народне господарство, загальноосвітні та інші навчальні заклади, невиробнича сфера, інформаційна діяльність, радіо, телебачення, громадські організації.

Основні напрями професійної діяльності фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи – це діловодська, кадрова, організаційно-управлінська, консультаційна, референтська, інформаційно-аналітична та архівна. За умов набуття відповідного досвіду фахівці можуть адаптуватись до таких суміжних напрямків діяльності як маркетингова, рекламна, книгорозповсюджувальна, бібліотечно-бібліографічна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна тощо.

Випускники зазначеної спеціальності орієнтовані працювати в державних органах управління, інформаційних агентствах та інформаційно-аналітичних службах, в центрах науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації; патентних та маркетингових підрозділах підприємств та науково-освітніх установах, в адміністративних, кадрових та діловодних службах державних та комерційних організацій; у сфері засобів масової інформації, рекламних та консалтингових фірмах, управліннях документального забезпечення фінансових та банківських структур, архівних підрозділах підприємств, організацій, установ, об’єднань тощо різного профілю та форм власності відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України.

Перспективність спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» зумовлена рядом об’єктивних чинників.

По-перше, це виключно важлива роль документа, в т.ч. електронного, в сучасному світі. По-друге, це зростання ролі інформаційних процесів у всіх різновидах людської діяльності. Створюються не тільки інформаційно-аналітичні підрозділи, інформаційно-рекламні агенції, розширюється коло центрів науково-технічної інформації, патентних структур, а й посилюється значення високоякісного інформаційного забезпечення вищого керівництва всіх рівнів і напрямів соціального управління на базі новітніх технологій й застосування глобальних світових мереж.

Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи може займати такі посади:

 • керівник апарату місцевих органів державної влади (завідувач відділу, завідувач сектора апарату);
 • керівник функціонального підрозділу;
 • керівник адміністративного підрозділу (завідувач секретаріату, завідувач канцелярії);
 • керівник підрозділу кадрів і трудових відносин (начальник відділу кадрів);
 • директор малого підприємства (у сфері інформаційної діяльності);
 • менеджер інформації, менеджер з добору, забезпечення і використання персоналу);
 • фахівець у галузі бібліотечної справи;
 • референт;
 • музеєзнавець;
 • архівознавець;
 • менеджер з реклами;
 • організатор справочинства.

На практиці фахівці з інформаційної, бібліотечної та архівної справи повинні виконувати ряд функцій:

Вести облік основних документних обліків, виконувати контроль первинної та вторинної документації, готувати їх до поточного і архівного упорядкування, а також організовувати останній.

Організовувати та вести систему службової та комерційної документації.

Складати та контролювати документи по організації ділової комунікації, інформаційних контактів.

Застосовувати облікові та документні стандарти, нормативні акти та інструкції.

Систематизувати документаційну та інформаційну діяльність у галузі кадрової, адміністративної, управлінської, міжфірменної та внутрішньо-фірменної комунікації.

Організовувати та послідовно стежити і зберігати оперативні та стратегічні системи документації. Оформляти їх у відповідності зі встановленими стандартами і передавати до архіву на постійне зберігання .

Використовувати знання ділової англійської мови, вміння ділового та технічного перекладу у процесі налагодження ділових контактів, організації ділових та службових зустрічей.

Виконувати функції референта-адміністратора у напрямку кадрового та адміністративного менеджменту, у сфері управління.

Реалізовувати функції керівника адміністративного апарату, референта-консультанта з організації ділових (у тому числі міжнародних) переговорів.

Виконувати функції кадрового менеджера як у сфері управління, адміністрування так і у сфері безпосередньо ринкових комерційних відносин.

Систематизувати документаційну, інформаційну діяльність в галузі кадрової, адміністративної, управлінської, міжфірменної та внутрішньофірменно комунікації.

Відслідковувати організовувати, стежити і зберігати оперативні і стратегічні системи документації; оформляти їх згідно вимог стандартів, організовувати архівне зберігання.

Застосовувати знання основ управління, економіки, соціальної психології, трудового законодавства, соціології управління.

Формувати планові оперативні та стратегічні напрямки діяльності у сфері ділової комунікативності та ін.

На кафедрі інформаційної, бібліотечної та архівної справи діє науковий гурток «Перспективний студент», який складається з числа студентів даної спеціальності. Наукова діяльність студентів розглядається як одна зі складових фахової підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Студенти беруть участь у науково-практичних конференціях, науково-методичних семінарах тощо. Керівник гуртка – доцент Цвид-Гром О.П. щорічно організовує Міжвузівську науково-практичну конференцію «Інформаційно-документаційне забезпечення: теорія і практика».

Гордістю кафедри є магістранти спеціальності інформаційної, бібліотечної та архівної справи, які показують високий рівень знань та умінь сфери документно-комунікаційної та інформаційно-аналітичної діяльності, організації системи електронного документообігу тощо.

Щорічно магістранти достойно представляють і захищають свої наукові роботи та успішно складають комплексні державні іспити. Випускники отримують дипломи високого освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 029 – документознавець, менеджер з адміністративної діяльності, викладач ВНЗ.

Вже біля десяти років підтримується традиція проведення свята «Дня офісного працівника». З року в рік свято набирає все більших обертів, все креативніше та творчо підходять організатори до його проведення. Студенти презентують свої групи найоригінальнішим способом, показують захоплюючі конкурсні сценічні виступи, цікаві номери художньої самодіяльності, вражають талантами та здібностями.

Гаслом фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи є вислів Уїнстона Черчілля «Хто володіє інформацією, той володіє світом».