Наші спеціальності

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

«ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

«Фінанси і кредит» одна із основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об’єднань різних галузей господарства України, незалежно від форм власності і організаційного формування, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах тощо.

Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Під час навчання студенти мають можливість отримати змістовні професійні знання з таких фахових дисциплін, як: фінанси, фінанси підприємств, фінансовий аналіз, інвестування, страхування, фінансовий ринок, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, оподаткування та інших.

Підготовка фахівців здійснюється за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

6.030508 – Фінанси і кредит. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (на базі повної загальної середньої освіти, або на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з відповідного напрямку підготовки), кваліфікація – бакалавр з фінансів і кредиту. Базова економічна освіта, яка дає право на виконання професійних обов’язків фахівців економічного спрямування на посадах керівного складу середньої ланки та виконавчого рівня.

7.03050801 – Фінанси і кредит. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра), кваліфікація – спеціаліст з фінансів і кредиту. Вища економічна освіта, яка дозволяє обіймати вищі економічні посади у сфері управління фінансами та у державних органах.

8.03050801 – Фінанси і кредит. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста), кваліфікація – магістр з фінансів і кредиту.

Після закінчення інституту за обраною спеціальністю випускник може обіймати престижні високооплачувані посади:

 • керівник фінансових, бухгалтерських, економічних підрозділів, підприємств;
 • фахівець в галузі освіти;
 • інспектор податкової служби та інших державних служб;
 • дилер;
 • брокер;
 • страховий агент;
 • ліквідатор-розпорядник майна підприємств-боржників.

 «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Фахівець з документознавства та інформаційної діяльності заповнює відчутну прогалину у сфері документознавчо-інформаційних кадрів у інфраструктурі нашої держави, що відкриває один з резервів для подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин та поліпшення рівня управління виробництвом.

Оформлення документального повідомлення – це багатоплановий технологічний процес, який вимагає ґрунтовної підготовки і відповідних спеціальних знань. А оформлення різних видів інформаційних повідомлень у суспільстві з розвиненими виробничими технологіями вимагає використання відповідних інформаційних технологій. Саме завдяки спеціалістам цього фаху буде закладено основу концептуального підходу національної політики планування і розвитку інформаційного забезпечення управління.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки документознавців передбачає, що майбутній фахівець в змозі розробити, впровадити та забезпечити функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування й роботи з документною інформацією на основі використання сучасних автоматизованих технологій (складання, опрацювання й оформлення документів, реєстрація, облік руху, контроль виконання, довідково-інформаційна робота, зберігання і т.д.). Він в змозі також брати участь в постановці завдань проектування, експлуатації і вдосконалення новітніх інформаційних технологій, що будуються на застосуванні комп’ютерної техніки, проектуванні й актуалізації баз і банків даних.

Кафедра «Документознавства та інформаційної діяльності»  здійснює підготовку фахівців за напрямом 0201 – «Культура», спеціальністю:

6.020105 – Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності

7.02010501 – Спеціаліст (Документознавець-менеджер органів державної влади та управління)

8.02010501 – Магістр (Документознавець-менеджер з адміністративної діяльності, викладач ВНЗ).

З 2013 року у Білоцерківському коледжі вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» на базі інституту здійснюється підготовка молодших спеціалістів за напрямом 5.02010501 «Діловодство», чому передувало маркетингове дослідження ринку праці та освітніх послуг у Київському регіоні.

 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«ПРАВОЗНАВСТВО»

Кафедра правознавства – одна з провідних кафедр соціально-правового факультету.  Засновано кафедру у 2012 році на базі відділення з підготовки молодшого спеціаліста за напрямом «Право».

Організація навчально-виховного процесу на кафедрі планується та здійснюється згідно з навчальними планами і програми підготовки бакалавра спеціальності «Правознавство», напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Кількість годин за наявним планом, відведених на фахові дисципліни відповідає освітньо-професійним програмам підготовки фахівців. На основі типових програм складені робочі навчальні програми з кожного предмету на весь період навчання.

Рівень вирішуваних бакалавром права професійних завдань обумовлюється необхідністю забезпечення потреб юридичної практики, а також його академічною та професійною мобільністю, можливістю отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.

Підготовку студентів зі спеціальності «Правознавство» здійснюють науково-педагогічні працівники, що мають базову освіту з профілюючих дисциплін, достатній науково-методичний рівень та досвід роботи.

З урахуванням вимог ринку праці прогнозованою зоною професійної діяльності бакалавра з права є:

 • індивідуальна адвокатська діяльність (консультації та представництво з цивільних, кримінальних справ, трудових спорів, консультації та юридична допомога із загальних питань під контролем професійного адвоката);
 • нотаріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса);
 • діяльність судових виконавців, слідчих арбітрів (крім арбітражної діяльності);
 • вивчення громадської думки з політичних і суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів;
 • консультації з питань комерційної діяльності й управління;
 • слідча діяльність і забезпечення безпеки;
 • управління і нагляд у сфері оподаткування;
 • діяльність судів;
 • діяльність органів прокуратури;
 • діяльність системи з виконання покарань;
 • охорона і забезпечення громадського порядку;
 • діяльність і забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситуаціях;
 • захист цивільного населення; обов’язкове соціальне страхування.

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Напрям 0301 підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 6.130102, з якого здійснюється освітня діяльність, у повній мірі відповідає напрямку 7. 13010201 «Соціальна робота» спеціальності 0301 Соціальне забезпечення, зазначеній у ліцензії, рівні акредитації та ліцензійному обсягу прийому.

Основою організації навчального процесу з підготовки фахівців спеціальності 7. 13010201 «Соціальне забезпечення» є навчальний план, який у встановленому порядку узгоджений Інститутом системних досліджень та НМК з соціальної роботи.

Кафедрою соціальної роботи розроблені і використовуються навчально-методичні комплекси, збірники методичних матеріалів, що включають тематичні плани, програми, робочі програми, плани семінарських занять, контрольні питання, теми рефератів, літературні джерела та інші матеріали. Розроблені та оновлені всі методичні матеріали з дисциплін 1, 2, 3, 4 та 5 курсів.

Всi програми та iншi методичнi матерiали розробленi професорсько-викладацьким складом кафедри з урахуванням досвiду провiдних вищих навчальних закладiв та кафедр профілю соціальної роботи України.

Посади, які може обіймати випускник спеціальності «Соціальна робота»:

 • Соціальний педагог у навчальних закладах (загальноосвітніх школах, ПТУ, школах-інтернатах);
 • Соціальний працівник у службах сім’ї та молоді;
 • Соціальний працівник у системі соціального захисту населення;
 • Соціальний координатор при сільських радах;
 • Соціальний працівник – консультант на телефоні довіри;
 • Соціальний працівник служб зайнятості;
 • Науковий співробітник у галузі соціальної роботи в науково-дослідних установах;
 • Викладач фахових дисциплін вищих навчальних закладів.

Місця роботи випускників спеціальності «Соціальна робота»:

 • Управління праці та соціального захисту населення;
 • Управління у справах неповнолітніх;
 • Державні адміністрації (міські, районні);
 • Служби зайнятості;
 • Пенсійні фонди;
 • Соціальні служби дітей, сім’ї та молоді;
 • Притулки для неповнолітніх;
 • Територіальні центри;
 • Реабілітаційні центри;
 • Загальноосвітні школи, ПТУ, школи-інтернати;
 • Вищі навчальні заклади відповідного профілю;
 • Науково-дослідні установи відповідного профілю
 • Сільські ради.

«ПСИХОЛОГІЯ»

В останні роки психологія стала наукою, затребуваною самим життям. Однак слово «психологія» все ще окутане завісою таємниці для тих, кому не доводилося стикатися з такими фахівцями на практиці. Психологів цінують, поважають, але в повсякденному житті побоюються, думаючи, що вони «наскрізь бачить людину» навіть у простій розмові.

У зв’язку з популярністю професії багато молодих людей, вибираючи шляхи продовження освіти, прагнуть одержати професію психолога, щоб у такий спосіб глибше пізнати себе, а головне – опанувати методами, що дозволяють краще розуміти інших людей, в результаті чого успішніше впливати на них. При цьому утрудняються точно сказати, «хто такий психолог», «що він робить», «яку користь може принести» і наскільки це відповідальна і не проста професія.

Кафедра психології забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю «Психологія» – однією із найпрестижніших на освітньому ринку спеціальностей і професій. Сфера застосування психологічних знань є надзвичайно широкою – в рекламі та бізнесі, політиці, засобах масової інформації, мистецтві, закладах освіти та клініках, науково-дослідній, викладацькій роботі.

У нашому інституті, окрім теоретичної підготовки, студенти мають можливість набувати навичок практичної роботи, цьому сприяє практика студентів на базах, які відповідають усім сферам майбутньої професійної діяльності.

Бакалавр психології обіймає посади, орієнтовані на вирішення стереотипних задач, та може бути залучений до вирішення професійних завдань у сфері психологічної практики:

 • менеджер з персоналу;
 • менеджер з освіти;
 • викладач середнього навчального закладу;
 • викладач спеціалізованого навчального закладу;
 • фахівець в галузі праці та зайнятості населення;
 • психолог;
 • соціальний робітник;
 • фахівець з найму робочої сили;
 • організатор з персоналу;
 • помічник керівника виробничого підрозділу;
 • інспектор з соціальної допомоги;
 • фахівець з вирішення конфліктів у побутовій сфері;
 • лаборант в галузі освіти.

Один коментар

Коментарі закриті.