Міжнародна діяльність

Наукова діяльність Білоцерківського інституту економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» підпорядкована проректору з наукової роботи та міжнародної діяльності.

Організацією та проведенням наукових досліджень на факультетах (економічному та соціально-правовому) керують декани.

1В інституті визначені наступні пріоритети: спрямування фундаментальних науково-дослідних робіт на вирішення актуальних проблем суспільства та широке впровадження результатів наукових досліджень; забезпечення інтеграції навчального процесу та науки, органічної єдності змісту освіти й програми наукової діяльності; розвиток міжнародного наукового співробітництва, підготовка молодих науковців для наукових шкіл – магістрів, кандидатів і докторів наук; вдосконалення організації науково-дослідної роботи студентів у рамках; популяризація наукових досягнень науковців шляхом активної участі у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, виставках, виступах у засобах масової інформації, організація науково-видавничої діяльності.

2Наукова робота здійснюється згідно з планом проведення наукових досліджень, тематика яких зареєстрована в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації. Наукові проблеми, які вивчаються науково-педагогічними працівниками інституту, торкаються різних галузей наукового знання.

В інституті існує 2 наукових школи. Наукову школу кафедри фінансів та кредиту «Проблеми становлення та функціонування фінансової системи в умовах трансформації економіки України» очолює доктор економічних наук, професор Юхименко П. І.
Наукову школу кафедри документознавства та інформаційної діяльності «Актуальні проблеми соціально-документних комунікацій» очолює доктор філософських наук, професор Ломачинська І. М.

Загальна чисельність науково-педагогічного персоналу – 90 осіб, з них докторів наук, професорів – 13 осіб, кандидатів наук, доцентів – 44 особи.

В інституті над дисертаційними дослідженнями плідно працюють 7 аспірантів (які є випускниками інституту), 4 здобувачі, 4 докторанти. За час існування вищого навчального закладу захищено одну докторську дисертацію та 17 кандидатських дисертацій, 9 науково-педагогічним працівникам присвоєно вчені звання доцента та професора, 5 викладачів отримали подвійні дипломи і мають міжнародний ступінь доктора філософії і права.

Протягом 2003-2013 н. р. в інституті власними силами було проведено 15 міжнародних науково-практичних конференцій та 14 всеукраїнських cтудентських науково-практичних конференцій.

3Окрім того, щороку проводиться більше 10 кафедральних студентських конференцій та науково-методичні семінарів, де викладачі та студенти обговорюють наукові проблеми.

На основі подання кафедр науково-методичним відділом інституту проводиться вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду науково-педагогічних працівників у межах здійснення їх атестації, організуються творчі звіти провідних викладачів закладу.

Студенти інституту денної та заочної форм навчання мають змогу проводити наукові дослідження під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників інституту. На сьогодні на кафедрах інституту сформовано 15 наскрізних тем наукових досліджень до яких залучено 93 студента. На кожній з шести кафедр інституту плідно працюють 3 студентські наукові товариства та 4 студентські наукові гуртки в яких беруть участь 134 студента. Студенти-гуртківці займаються науково-дослідною роботою: приймають участь у науково-практичних конференціях, працюють над науковими та магістерськими роботами.

4Щорічно студенти інституту беруть активну участь у конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах, що проводяться як в інституті, Університеті «Україна», так і в провідних вітчизняних вишах (конкурс студентських наукових робіт в рамках щорічної Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів з особливими освітніми потребами та конкурс студентських наукових робіт за тематикою наукових досліджень університету в рамках щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі», конкурс студентських творчих робіт із соціальних комунікацій, Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук).

Результатом активної участі студентів у конкурсах та олімпіадах є постійні призові місця, іменні стипендії, грамоти, дипломи, подяки та цінні подарунки.

Наукові дослідження окремих науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна» стали основою для написання ними монографій, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Так, за роки існування інституту видано біля 200 монографій, підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників, курсів лекцій.

5Науково-педагогічні працівники інституту активно публікують результати власних наукових досліджень у фахових наукових виданнях України. Загальна кількість опублікованих статей науково-педагогічного персоналу інституту у 2012-2013 навчальному році ­ 39 найменувань, в тому числі – 7 у зарубіжних виданнях. Студентами, магістрантами та викладачами інституту в зазначений період виголошено 229 доповідей на конференціях різних рівнів: міжнародних, всеукраїнських, університетських, студентських, 97 тез доповідей опубліковано.

Редакційно-видавничим відділом інституту щорічно видається 2 збірника наукових праць та 2 збірника матеріалів науково-практичних конференцій (міжнародної та всеукраїнської).

Колектив Білоцерківського інституту економіки і управління Університету «Україна» активно працює в напрямі міжнародної діяльності й вирішує завдання організації та супроводження програм академічного та наукового співробітництва, організації обміну фахівцями з іноземними вищими начальними закладами та організаціями, забезпечення активної академічної мобільності студентів, аспірантів, докторантів та професорсько-викладацького складу інституту.

6Протягом останнього десятиріччя інститут підтримує партнерські стосунки з Польщею. У липні 2005 року між Білоцерківським інститутом економіки та управління та Центром навчання та виховання м. Градек над Дунайцем підписано двосторонню угоду про співпрацю.

Зміцненню дружніх стосунків між Україною та Польщею, продовженню розпочатої справи щодо обміну студентами та викладачами сприяло підписання наступних спільних угод про співпрацю: між Інститутом та Центром освіти та виховання в місті Тарнові, а також Вищою школою бізнесу та підприємництва в місті Островці Светокжинському в травні 2008 року.
В липні 2008 року студенти Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна» спільно з молоддю Польщі та Німеччини взяли активну участь у реалізації міжнародної екологічної програми. Кращі студенти Інституту, учасники шоу-групи «Креатив», студенти з особливими потребами протягом двох тижнів навчалися та відпочивали в Міжнародному молодіжному екологічному таборі поблизу міста Тарнова. Організатор діяльності табору – Антоніо Гураль, директор освітньо-виховного центру (м. Тарнов, Польща).

У грудні 2009 року підписано угоду про співпрацю між Білоцерківським інститутом економіки та управління та Малопольською вищою школою, яка знаходиться в польському місті Бжеско у галузі реалізації безперервної освіти, обміну студентами та викладачами, наукової роботи, організації культурно-освітніх та оздоровчих заходів.

Ця угода відкрила вигідні перспективи для студентів, які бажають продовжити навчання за кордоном, а також для викладачів, для яких з’явилася можливість удосконалити навички викладання іншомовній аудиторії, поділитися досвідом педагогічної діяльності з польськими колегами.

Вже традиційною стала участь науковців у щорічних міжнародних науково-практичних конференціях, які проводяться як в Україні (м. Біла Церква), так і в Польщі (м. Тарнов).

У вересні 2012 року Білоцерківським інститутом економіки та управління Університету «Україна» та Німецько-українським науковим Об’єднанням ім. Юрія Бойка-Блохина в Мюнхені підписано новий договір про співробітництво.

7Основними напрямами співробітництва з Німецько-українським науковим Об’єднанням імені Юрія Бойка-Блохина є:
1. Взаємна праця з виконання проекту «Книга пам’яті: імена замість номерів».
2. Взаємна наукова праця з організації міжнародних конференцій, круглих столів.
3. Поїздки викладачів і студентів до Німеччини з метою дослідження архівних документів про українців-остарбайтерів і в’язнів концтаборів.
4. Випуск спільних збірників спогадів, записаних з вуст очевидців про долю українських остарбайтерів і в’язнів концтаборів Німеччини в період другої світової війни.
5. Спільна участь науковців у роботі комісій НУНО, які стосуються кола наукових зацікавлень дослідників:
• філософської, літературно-історичної;
• суспільно-економічної;
• релігійно-філософської;
• культурно-мистецької.
Доцент Будугай О. Д. активно залучає студентів до вивчення німецько-українських зв’язків, до збору матеріалів для спільної книги пам’яті, проекту «Імена замість номерів», який передбачає дослідження про колишніх остарбайтерів-українців та в’язнів фашистських концтаборів.

8Під час однієї з зустрічей Дарина Блохин прочитала студентам цікаву лекцію «Німецько-українські наукові й культурні зв’язки». Вона простежила спільне в історії двох народів ще від доби Київської Русі.

У березні 2011 р. на базі нашого інституту створено Білоцерківський регіональний осередок Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація європейських студій» (УАЄС). УАЄС проводить щорічні конгреси, активну участь в яких приймають і представники нашого інституту.