Про інститут

У червні 1999 р. міністри вищої освіти 29 європейських країн підписали Болонську декларацію, яка сформувала нові перспективи розвитку загальноєвропейської системи вищої освіти, відомої як Зона європейської вищої освіти. Згідно неї українська система вищої освіти має органічно влитися до європейського освітнього простору, в основі якого лежить якість вищої освіти, удосконалення графіка навчального процесу та системи контролю якості знань студентів, запровадження в систему вищої освіти Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS), запровадження ступеневої освіти.

1

 Саме на тлі таких трансформаційних змін і створювався вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Вирішальну роль у процесі становлення  університету відіграв його президент – перший міністр освіти незалежної України, відомий  учений Петро Михайлович Таланчук.

 Як згадує академік АПН України, доктор технічних наук, професор, президент Університету  «Україна» П. М. Таланчук, «у 1998 році до мене як до президента Академії інженерних наук  України звернулися кіровоградські афганці з Регіонального фонду соціального захисту інвалідів із  пропозицією створити вищий навчальний заклад для людей із особливими потребами, в якому вони могли б отримати знання і солідну фахову підготовку, дістали можливість самостійно заробляти на життя, а не очікувати чиїхось подачок. І ця ідея своєю актуальністю, новизною, а головне – гуманною метою мене дуже зацікавила». Його ідею, його бачення місця такого навчального закладу в освітянській діяльності, його ініціативи підтримали такі відомі в освіті професори, як В. П. Гондюл, М. З. Згуровський, О. А. Крупа,

В. П. Мурза, А. І. Петренко, Г. В. Онкович, В. П. Тарасенко, М. М. Калакура; доценти І. В. Бессонова, Ю. В. Михацький, В. Б. Павленко, Л. Т. Тюптя; досвідчені освітяни-методисти С. М. Бебешко, Т. В. Пінчук, Т. І. Самко.

2У липні 1998 р. під егідою Академії інженерних наук України було створено новий навчальний заклад ТОВ «Інститут розвитку людини» (Інститут інвалідів). Визначальною метою Інституту стало створення й організація системи підготовки та перепідготовки фахівців у галузі ринкової економіки, сфери соціально-правового забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємств і установ, насамперед, із числа людей із інвалідністю, дітей-сиріт, малозабезпечених та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, локальних конфліктів, воєн і надзвичайних ситуацій.

9 грудня 1998 р. на перших Зборах Засновників було прийнято рішення про створення нового вищого навчального закладу інтегрованого типу – Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Університету «Україна»). 12 лютого 1999 р. було затверджено Статут Університету «Україна» та інші установчі документи. На виконання рішення Київської міської Ради від 18 лютого 1999 р. № 146/247 «Про надання дозволу на створення вищого закладу освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Київська міська державна адміністрація своїм розпорядженням від 15 березня 1999 р. № 349 виступає співзасновником Університету «Україна» і затверджує низку заходів щодо його створення. Тим самим київська міська влада виявила підтримку та розуміння ідеї доступу до освіти і культурних цінностей широких верств населення, у тому числі людей із особливими потребами, ідеї оновлення змісту освіти в Україні. Слід зауважити, що тодішній мер м. Києва

О. О. Омельченко особисто багато зробив для підтримки Університету «Україна». Університет є колективною власністю Засновників згідно з Установчим договором про створення та діяльність вищого закладу освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людина «Україна» від 20 квітня 1999 р.

Уже 7 травня 1999 р. Університет «Україна» був зареєстрований Подільською районною державною адміністрацією м. Києва як неприбутковий вищий навчальний заклад колективної форми власності (Статут затверджений Міністерством освіти України за № 02125 ). Університет «Україна» має свідоцтво про державну реєстрацію за № 02125 від 7.05.1999 р. і внесений Мінстатом України до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій 18 травня 1999 р. (довідка за № 9876) про включення до ЄДРПОУ від 20.05.1999 р.)

317 травня 1999 року наказом Президента було створено 15 територіально відокремлених підрозділів, серед яких і Білоцерківське міське територіальне представництво.

Крок за кроком, сходинка за сходинкою Білоцерківський інститут економіки та управління послідовно і впевнено зводився на повен зріст і мужнів.

Шлях, який пройшов за 15 років Білоцерківський інститут економіки та управління заслуговує на повагу.

Історія створення Білоцерківського інституту економіки та управління як територіально відокремленого структурного підрозділу вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» починається з ініціативи Петра Вадимовича Шишковського. У місті було відкрито Білоцерківське представництво Інституту розвитку людини, яке в наступному році трансформувалося в Білоцерківське представництво вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

У процесі розвитку та реорганізації представництва в філії було відпрацьовано всі складові структури, що забезпечують вагомі здобутки у комплексному розвитку закладу.

Весь хист керівника Шишковський П. В. спрямував на забезпечення постійного зростання позитивного іміджу Білоцерківської філії в регіоні, розвитку її матеріально-технічної бази, розширення мережі комп’ютерного забезпечення, формуванню високопрофесійного колективу викладачів, створення всіх умов для навчання, наукової роботи викладачів та студентів.

4У 2002 році Білоцерківське представництво вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» очолив досвідчений науковець, кандидат історичних наук, доцент Петро Іванович Юхименко.

Завдяки його вмілому керівництву та цілеспрямованій роботі колективу викладачів, методистів у 2003 році Білоцерківське представництво було трансформоване в Білоцерківську філію, а з 2005 року – у Білоцерківський інститут економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Положення проБілоцерківський інститут економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» зареєстровано в установленому порядку: довідка про включення до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України № 9451 від 15 червня 2005 р.

5І начальна, і виховна робота Білоцерківського інституту економіки та управління постійно зазнає якісних метаморфоз, модернізації, вдосконалення. Ці позитивні зміни відбуваються завдяки цілеспрямованим зусиллям деканів, кафедр, відділів, діяльність яких уміло координує проректор з навчально-виховної роботи Загурський Олег Миколайович.

За роки існування інститут органічно поєднує навчально-виховний і науковий процеси, спрямовані на поліпшення професійної підготовки майбутніх фахівців, залучення їх до творчого наукового пошуку. Цим науковим процесом вміло керує проректор з наукової та міжнародної діяльності, кандидат історичних наук, доцент Романченко Інна Георгіївна. 6Під її керівництвом науково-дослідна робота студентів є важливим чинником формування сучасного кваліфікованого фахівця, створення всіх умов для творчого наукового пошуку студентів.

У 1999 році навчальний заклад відкрив дві спеціальності – «Правознавство» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст») і «Фінанси» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»). Було створено три кафедри. Кафедру фінансів очолила кандидат економічних наук, доцент Рибак Н. О., кафедру права – Селецький С. І., кафедру соціально-гуманітарних дисциплін – академік, кандидат біологічних наук, доцент Коваленко Л. І.

У 2000 році розпочато навчання на заочному відділенні.

Ще через рік спектр спеціальностей розширився: з’явилися спеціальності «Соціальна робота» (освітньо-кваліфікаційний рівень  «бакалавр») і «Документознавство та інформаційна діяльність» (освітньо-кваліфікаційний рівень  «бакалавр») і були створені кафедри соціальної роботи (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Плівачук К. В.) та документознавства (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Цвид-Гром О. П.).

Протягом 2002-2007 років навчальний заклад успішно пройшов низку ліцензійних та акредитаційних випробувань, під час яких експерти відзначили якісне зростання рівня навчально-виховного процесу в Білоцерківському інституті економіки та управління.

У 2013 році розпочався новий етап сучасної історії інституту, який пов’язаний з відкриттям нової перспективної спеціальності – «Психологія». У зв’язку з цим було засновано кафедру, завідувачем якої  призначено одного з передових фахівців в галузі психології –  кандидата психологічних наук Никоненко Ю. В.

Зараз інститут має два факультети (економічний та соціально-правовий), на яких функціонує 8 кафедр (фінансів і кредиту, економічної теорії та підприємництва, документознавства та інформаційної діяльності, іноземних мов, правознавства, соціальної роботи, психології, суспільно-гуманітарних дисциплін), зусилля яких спрямовано на забезпечення фундаментальної наукової та практичної підготовки фахівців. Нині економічний факультет очолює доцент, кандидат економічних наук Півторак Михайло Вікторович, а соціально-правовий – доцент, кандидат юридичних наук Новак Ярослав Віталійович.

Директор інституту – Новак Ярослав Віталійович
Директор інституту – Новак Ярослав Віталійович

З червня 2017 року нову сторінку в історії Білоцерківського інституту економіки та управління відкрив та успішно пише Новак Ярослав Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент та директор інституту. В тандемі з Півтораком Михайлом Вікторовичем, кандидатом економічних наук, доцентом, заступником директора, вони продовжують славні традиції вищого навчального закладу «Університет «Україна» та всіляко сприяють позитивному освітньому, науковому та виховному процесам.

 

Підготовка фахівців у Білоцерківському інституті економіки та у

Заступник доректора – Півторак Михайло Вікторович

правління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, державних фондів для людей із особливими потребами.

На сьогодні Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна» – це потужний вищий навчальний заклад, у якому здобувають освіту понад 1000 студентів, серед яких налічується близько 40 студентів із обмеженими фізичними можливостями.

Метою діяльності Білоцерківського інституту економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» є забезпечення фундаментальної наукової та практичної підготовки, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їхніх потреб, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з відривом (денна), без відриву (заочна) та введення новітніх освітніх технологій відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

Навчальний заклад  має четвертий рівень акредитації і проводить навчання за п’ятьма спеціальностями («Правознавство», «Фінанси та кредит», «Соціальна робота», «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Психологія») за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

6 коментарів

  1. Добрий вечір,а скажіть будь ласка які потрібно здавати предмети на ЗНО,соц.робітника?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *