«ПРАВО»

Кафедра правознавства – одна з провідних кафедр соціально-правового факультету. Засновано кафедру у 2012 році на базі відділення з підготовки молодшого спеціаліста за напрямом «Право».

Організація навчально-виховного процесу на кафедрі планується та здійснюється згідно з навчальними планами і програми підготовки бакалавра спеціальності «Право», напряму підготовки 081 «Право». Кількість годин за наявним планом, відведених на фахові дисципліни відповідає освітньо-професійним програмам підготовки фахівців. На основі типових програм складені робочі навчальні програми з кожного предмету на весь період навчання.

Процес соціалізації – це входження особи у правове середовище, послідовне набуття нею правових знань, її залучення до правових цінностей і культурних надбань суспільства, прийняття відповідних правових поглядів та способу дії, її правова активність, що розпочинається у ранньому віці. Правова соціалізація може здійснюватись у різних формах – від стихійного сприйняття права до свідомого здійснення правової діяльності. І в цьому процесі однією з найважливіших форм є правове виховання, невід’ємною складовою якого є юридичне навчання.

З урахуванням вимог ринку праці прогнозованою зоною професійної діяльності бакалавра з права є:

 • індивідуальна адвокатська діяльність (консультації та представництво з цивільних, кримінальних справ, трудових спорів, консультації та юридична допомога із загальних питань під контролем професійного адвоката);
 • нотаріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса);
 • діяльність судових виконавців, слідчих арбітрів (крім арбітражної діяльності);
 • вивчення громадської думки з політичних і суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів;
 • консультації з питань комерційної діяльності й управління;
 • слідча діяльність і забезпечення безпеки;
 • управління і нагляд у сфері оподаткування;
 • діяльність судів;
 • діяльність органів прокуратури;
 • діяльність системи з виконання покарань;
 • охорона і забезпечення громадського порядку;
 • діяльність і забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситуаціях;
 • захист цивільного населення; обов’язкове соціальне страхування.

Фахівець з кваліфікацією „бакалавр з права” здатен виконувати зазначену професійну роботу і може займати посади:

 • оргсекретар (асоціації, спілки, федерації);
 • референт;
 • секретар адміністративний;
 • секретар виконкому;
 • секретар відповідальний;
 • секретар комітету (організації, підприємства, установи);
 • секретар правління;
 • секретар судового засідання;
 • секретар колегії судової;
 • судовий виконавець;
 • судовий розпорядник;
 • інспектор;
 • інспектор з інвентаризації;
 • інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних;
 • інспектор з розподілу та обліку житлової площі;
 • інспектор з оборонно-масової роботи; інспектор з основної діяльності;
 • інспектор-ревізор;
 • інструктор;
 • інструктор виконкому з організаційної роботи;
 • інструктор з організаційно-масової роботи;
 • інструктор з основної діяльності;
 • молодший державний інспектор;
 • ревізор;
 • інспектор митний;
 • головний державний податковий інспектор;
 • інспектор з контролю за цінами;
 • ревізор-інспектор податковий;
 • старший державний податковий інспектор;
 • інспектор із виплати пенсій;
 • інспектор із призначення пенсій;
 • інспектор із соціальних допомог;
 • інспектор із ліцензування;
 • паспортист;
 • інспектор (цін, мір, ваг і т. ін.);
 • інспектор державний;
 • інспектор державний із конвенційного рибальства;
 • інспектор з експорту;
 • інспектор з воєнізованої охорони;
 • приватний детектив;
 • соціальний працівник;

а також за переліком штатних посад у міністерствах та відомствах:

 • помічник голови суду,
 • консультант нотаріальної контори,
 • інспектор відділу працевлаштування,
 • інспектор відділу кадрів,
 • юрист-претензіоніст,
 • інспектор у системі МВС із призначення на посади відповідно до Положення про проходження служби в органах внутрішніх справ.

Рівень вирішуваних бакалавром права професійних завдань обумовлюється необхідністю забезпечення потреб юридичної практики, а також його академічною та професійною мобільністю, можливістю отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.

Підготовку студентів зі спеціальності «Право» здійснюють науково-педагогічні працівники, що мають базову освіту з профілюючих дисциплін, достатній науково-методичний рівень та досвід роботи.

Кафедру очолює Сидоренко Віталій Вікторович, кандидат юридичних наук, випускник Білоцерківського інституту економіки та управління.

Професорсько-викладацький склад кафедри має достатньо високий потенціал. На кафедрі працює 8 науково-педагогічних працівників, у тому числі: 1 доктор юридичних наук, 7 кандидатів наук.

Згідно з навчальним планом, передбачено запрошення для викладання профілюючих дисциплін, проведення тренінгів провідних фахівців з інших навчальних закладів м. Києва та м. Білої Церкви.

Практична підготовка студентів носить наскрізний характер: навчальну та  дві виробничих практики майбутні фахівці проходять в установах та на підприємствах м. Білої Церкви. Укладено 20 договорів з підприємствами та установами міста Біла Церква. Керівництво практиками на базах практики здійснюють досвідчені фахівці. Контроль за проходженням студентами практики здійснюють керівники практикою від інституту.

Науковий та науково-методичний потенціал кафедри результативно втілюється в якісну підготовку майбутніх фахівців. Студенти вивчають спеціалізовані курси, які по суті дозволяють інтегрувати отримані раніше знання та набути навичок індивідуальної та колективної роботи  у ситуаціях, що наближені до реальних. Випускники спеціальності «Право» завдяки набутій кваліфікації, поглибленій науково-практичній підготовці мають високі адаптивні властивості і вагомі конкурентні переваги на ринку праці України. Так випускники інституту працюють в Білоцерківському міськрайсуді (помічники суддів, секретарі судових засідань, працівники архіву суду), помічниками нотаріусів, в органах місцевої виконавчої влади, юрисконсультами, адвокатами.

Колектив кафедри правознавства працює над розробкою комплексної теми науково-дослідних робіт «Правове регулювання суспільних відносин в сучасний період».  За результатами досліджень викладачі кафедри підготували та опублікували за останні два роки: понад 30 наукових статей та тез виступів на науково-практичних конференціях різного рівня.

Із загальної кількості виданих науково-методичним відділом інституту матеріалів науково-педагогічними працівниками кафедри «Право» підготовлено – 2 монографії, 6 навчальних посібників, 46 найменувань методичних рекомендацій щодо вивчення дисциплін навчального плану студентами спеціальності «Право».

Наукові дослідження окремих науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна» стали основою для написання ними монографій, навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

За результатами досліджень викладачі кафедри підготували та опублікували за останні роки такі монографії та навчальні посібники:

 1. Право: [підручник для студентів ВНЗ] / І. Ю Сальман, Я. В. Новак. – К. : ЦУЛ, 2010 . – 628 с.
 2. Перерва В. С. Історія шкільництва в містах та сілах Київської області в ХІХ-ХХ ст. / В. С. Перерва. – Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2008. – 672 с.
 3. Токарева В. І. Сімейне право України. Практикум. Навчальний посібник /В. І. Токарева. – К. : «Знання», 2007. – 289с.
 4. Токарева В. І. Цивільне право України. Практикум. Навчальний посібник /В. І. Токарева. – К. : ЦУЛ, 2007. – 408 с.
 5. Мацюк В. Я. Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій / І. Ф. Харабернюш, В. Я. Мацюк,В. А. Некрасов, О. І. Харабернюш. – К. : КНТ, 2007. – 196 с.
 6. Ляш А. О. Організація судових і правоохоронних органів. Навчальний посібник для дистанційної форми навчання. / А. О. Ляш, В. І. Галаган,  В. І. Моргулець. – К.: ВМУРоЛ «Україна», 2008. – 321 с.
 7. Ляш А. Я. Кримінальне право. Навчальний посібник для дистанційної форми навчання  / А. О. Ляш, М. М. Тітов. – К. : ВМУРоЛ «Україна», 2007. – 216 с.
 8. Ляш А. Я. Кримінальний процес. Навчальний посібник для дистанційної форми навчання. / А.О. Ляш.  – К.: ВМУРоЛ «Україна», 2007. – 246 с.
 9. Ляш А. О. Судова медицина. Підручник / А.О. Ляш ,О.Р. Соколова ВМУРоЛ «Україна». – К. : ВМУРоЛ «Україна», 2008. – 276 с..
 10. Гріньков О. О., Ляш А. О. Заходи забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві. Монографія. – Київ-Тернопіль, Астон-2012. – 259 с.

На кафедрі правознавства працює науковий студентський гурток під керівництвом М’ячикової Ірини Валеріївни, до роботи в якому залучаються студенти всіх курсів.

Успішно діє і «Юридична клініка», керівником якої є Бака Олександр Іванович. Студенти набувають навиків практичного застосування теоретичних знань, беруть участь у складанні юридичних документів, надають консультації населенню, відвідують судові засідання.

Кафедрою розроблена і реалізується наскрізна тематика науково-дослідних робіт студентів, починаючи з першого і закінчуючи останнім курсом навчання, яка охоплює ряд навчальних дисциплін, з підпорядкуванням її фаховій підготовці майбутніх фахівців з права.

Викладачі кафедри постійно керують науковою роботою студентів, готують їх до виступів на науково-практичних конференціях. Теми студентських наукових досліджень у подальшому стають основою для написання ними курсових та дипломних робіт. Наукові студентські праці є структурними ланками у дослідженні комплексної теми, запропонованої кафедрою.

Щорічно проводяться кафедральні студентські конференції так в останні роки проведені конференції з такою тематикою: «Спеціальні делікти», «Способи вчинення вбивств: історичний аспект».